De stichting ‘Burning Heart’ is opgericht in 2009 door enkele inwoners uit Hollandscheveld.
‘Het meer van galilea’ is een initiatief vanuit de stichting ‘Burning Heart’

Het Ontstaan

In het voorjaar van 2009 is tijdens een verenigingsraadsvergadering een groepje van vijf enthousiastelingen na gaan denken over hoe aan jongeren het evangelie over te brengen.
Besloten werd om thema avonden te organiseren. Om de organisatie als jong, dynamisch en actueel over te laten komen, werd een logo gekozen welke op een stoere tatoeage moest lijken. En aangezien de eerste thema avond met een aanzwellende en opzwepende beat van start moest gaan, werd er voor de naam “Heartbeat” gekozen.

Om bekendheid en aandacht voor de eerste thema avond te genereren werden er posters gemaakt met een pakkende tekst en natuurlijk het “vette” logo wat we hadden bedacht.

Tijdens deze avond was er band en een spreker uitgenodigd. Samen met een doorlopende beamer presentatie en een flitsende lichtshow moest het wel een succes worden.
De organisatoren hanteerden de stelregel dat het succes echter niet afgemeten zou kunnen worden aan het aantal bezoekers, maar aan het feit of er ook maar één bezoeker geraakt zou worden door de evangelische boodschap. En dat bleek maar beter ook, want het aantal bandleden en organisatoren was groter dan het aantal bezoekers!

Ook in de daaropvolgende avonden bleven de bezoekers beperkt tot de kinderen van enkele organisatoren en hun vrienden. Er kon ontkent worden dat dit toch een teleurgesteld gevoel tot gevolg had, en de moed bij de meesten in de schoenen leek te zinken. Maar..........., nog tijdens de opruim werkzaamheden, uitpuffen en het glaasje na afloop, werd er door één van de organisatoren een ambitieus plan gelanceerd. Een buitenactiviteit voor een veel grotere doelgroep, wat een omvangrijke voorbereiding vereiste, werd op dat moment niet direct met applaus ontvangen. Toch was dat de graankorrel die tot een rijke oogst mocht leiden, het Meer van Galilea!

 

Het doel

Het doel van het Meer van Galilea is het verspreiden van het evangelie.
En dit aan zoveel mogelijk mensen, ongeacht hun achtergrond, hun overtuiging, hun leeftijd of hun geslacht. Er mogen geen drempels bestaan, noch om het evenement te bezoeken, noch om mee te helpen, noch om de evangelie boodschap te verspreiden. Saamhorigheid en verbondenheid in Jezus Christus is wat we nastreven.

De geschiedenis

Tijdens de voorbereiding van de eerste editie van het Meer van Galilea leek het er niet meer van te komen. In februari 2010 leek een droom in duigen te vallen.
De gemeente Hoogeveen liet weten geen vergunning te kunnen verstrekken aangezien recreatieterrein Schoonhoven een stilte gebied bleek te zijn. Maar vooral het overlijden van het dochtertje van de initiatiefneemster was reden voor de overige organisatoren om te stoppen met de voorbereidingen.

Maar waar Gods hand aan begonnen is, laat Hij niet varen. En zo kon het gebeuren dat begin maart 2010, gedreven en gedragen door Gods Geest, er alsnog vergunning werd verleend en de organisatoren de draad weer konden oppakken.
Ondanks de in veler ogen te korte en gebrekkige voorbereidingen, werd er doorgezet. Zelfs onder de organistoren waren er die overtuigd waren dat het een enorme desillusie zou worden voor de maximaal ruim honderd bezoekers waarop gehoopt werd.

Maar hoe anders pakte dit uit, en was er buiten Gods zegenende werking gerekend!
Er waren ca. 3000 bezoekers gekomen die allen de kracht van de Heilige Geest mochten ervaren. Geraakt door hetgeen er verteld en gezongen werd, kon dit niet anders dan een enorm succes genoemd worden. Waarbij alle eer en lof God zelf toekomt.
In de loop der jaren groeide het aantal vrijwilligers voor de voorbereidingen tot enkele honderden, maar ook het aantal deelnemers en bezoekersaantallen overstegen ieder jaar weer alle verwachtingen. De grootste zegen blijkt naderhand wanneer mensen de Heilige Geest ervaren blijken te hebben. Tijdens het eerste lustrum in 2014 mochten ca. 8000 bezoekers, opnieuw of voor het eerst, kennis maken met de evangelische boodschap, die op verschillende manieren wordt uitdragen, maar waarin bezoekers vooral de liefde en rust van de Here God hebben mogen ontdekken.


Stichting Burning Heart

Aangezien de organisatie van een groot evenement als het Meer van Galilea, de nodige risico’s met zich meebrengt, en een steeds professionelere aanpak vereist, werd er in 2011 besloten tot de oprichting van een stichting. Aangezien er echter al een stichting “Heartbeat” bestond, werd besloten de naam “Burning Heart” te gaan gebruiken.
Op 10 februari 2012 is de Stichting Burning Heart opgericht met als in de akte beschreven doel:
a.    “mensen op laagdrempelige wijze voor het eerst of opnieuw in contact brengen met Jezus Christus, en zo iedereen te kunnen laten ervaren wat het christelijk geloof voor hen kan betekenen;
b.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door buiten de muren -van een kerk, en zonder verbintenis aan een kerkelijke stroming, op een beeldende wijze het evangelie uit te dragen.”


Wat dragen de naam en het logo uit?


o    Het logo vertoond een aureool boven een brandend hart. Een aureool als een ring van licht om het vuur als symbool van goddelijkheid of heiligheid. Het heilige Hart is een religieuze toewijding aan het hart van Jezus Christus, als vertegenwoordiger van de goddelijke liefde voor de mensheid. Het Heilig Hart is van oudsher al van Christelijke oorsprong.
o    Een hart symboliseert liefde. Een vlammend hart staat voor passie en de alles overwinnende liefde. Vlammen en vuur zijn toegevoegd aan dit symbool om de betekenis te benadrukken. Vlammen maken het beeld warmer en intenser.
o    Het kruis links van het hart is uiteraard het kruisbeeld, en verwijst naar het lijden, het volbrachte werk waarvoor Jezus Christus naar onze overtuiging stierf. Tevens symboliseert dit een kruispunt waarop wij allen de keuze zullen moeten maken welke weg wij willen gaan.
o    Het anker geeft de hoop weer welke we uit ons christelijk geloof putten.
o    In Lucas 24:32 staat: "Daarop zeiden ze tegen elkaar: 'Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?" Vandaag komt Jezus niet in zichtbare vorm bij ons, maar we kunnen zijn aanwezigheid altijd herkennen door een brandend hart in ons. Een brandend hart wekt de zuiverste en diepste emoties in ons op.
o    Ons hart is stralend van een liefde voor het pure, ware en goede. En dat wordt in het logo weergegeven door de groene stralen vanachter het hart.
o    Wat onze stichting wil uitdragen is niet half zo belangrijk als hoe dit wordt uitgedragen. De meest wijze woorden zijn niet in staat mensen te bewegen, tenzij ze gevleugeld zijn met een vlam. En ook deze vleugels zien we terug in het logo.
o    De invloed van Jezus Christus is van een andere soort. Hij beweegt ons zowel als gevolg van wat hij zegt, en omdat Hij het is die het zegt! Het vuur dat hij aanwakkert is anders dan vlammen welke ons kort verwarmen, en daarna weer doven waardoor er een diepere duisternis kan ontstaan dan voorheen. Het is levend vuur dat onze kern, ons hart, zuivert van onreinheid. Het vuur dat wij mogen doorgeven.


Correspondentie:

Stichting Burning Heart
De Bolster 52  7913 RL Hollandscheveld
0528-344444
Rekeningnummer NL28 RABO 0133 1817 15

 

 

 

 

 

forklift certification